Gold & Silver Coins CompanyGold & Silver Coins Company
Mise à jour : 31/01/2019
FrançaisEnglishDeutsch
Recherche texte recherche
articleN° article recherche

CONDITIONS GENERALES DE VENTE / ALLGEMÉNG VERKAFSKONDITIOUNEN

1. MENTIONS LÉGALES

Le Site Internet www.goldsilvercoinscompany.lu est édité par Gold & Silver Coins Company, S.à.r.L. au capital de 40.000 € dont le siège social se trouve 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Le Site a pour objet la présentation de l’activité de l’entreprise, ainsi que la vente de monnaies de collection et d’or et d’argent d’investissement (pièces et lingots).

Le site internet est accessible en différentes langues aux adresses suivantes :
www.goldsilvercoinscompany.lu, www.goldsilvercoinscompany.com, www.goldsilvercoinscompany.de (ci-après désigné « le Site »)

2. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après désignées « CGV ») régissent l’utilisation des services accessibles sur le présent Site.

Pour toute utilisation des services accessibles depuis le Site, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des présentes CGV, et les accepte sans réserve, dès lors qu'il clique sur la case « J'accepte les conditions générales de vente » ou qu’il accepte le devis et qu’il confirme sa commande.

Les conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment. En cas de modification, les conditions générales de vente sont celles en ligne à la date de la transaction.

3. INFORMATION SUR LA VENTE DE MONNAIE DE COLLECTION

3.1 Informations générales

Les monnaies de collection (ci-après désigné « les Monnaies ») en vente sur le site internet sont en stock et peuvent être achetées directement.

3.2 Paiement

Le règlement s’effectue uniquement par virement bancaire après réception de la facture pro-forma confirmant la disponibilité des produits.

3.3 Livraison

L’envoi est effectué en recommandé et assuré par nos soins, et est adressé essentiellement vers des pays de l’Union européenne dans un délai de 2 à 5 jours ouvrés, après réception du règlement. Un numéro de suivi du colis est alors envoyé à l’acheteur.

3.4 Responsabilité – Garantie

Les Monnaies sont conformes à la description et garanties d'époque.

Les Monnaies ne donnant pas satisfaction peuvent être remboursées si elles sont retournées, en recommandé ou valeur déclarée selon leur valeur, sous 14 jours.

4. INFORMATIONS SUR LA VENTE D’OR ET D’ARGENT

4.1 Informations générales

Les produits d’investissement vendus par Gold & Silver Coins Company proviennent des plus importants instituts d’émissions au monde (US Mint, Royal Mint du Canada, Perth Mint d’Australie, Austrian Mint, etc…) et des principaux fondeurs agréés LBMA (Héraeus, Umicore, C-Hafner, etc...).

4.2 Mise en garde

Les produits d’investissement ayant des prix qui sont fonction des fluctuations des taux du marché financier, aucun droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement.

4.3 Procédure d’achat – devis

Les monnaies d’or et d’argent d’investissement et les lingots et lingotins (ci-après désignés « les produits d’investissement ») sont disponibles après envoi par l’acquéreur d’une demande de devis.

Le devis sera adressé en retour, mentionnera le prix de vente des produits d’investissement en incluant les frais de livraison et d’assurances, et indiquera le délai estimé de livraison.

Celui-ci comportera également le cours international de l’or ou de l’argent et sera valable 24 heures sous réserve de variation du cours de 1%. Si le cours devait varier dans des proportions plus importantes, autant à la hausse qu’à la baisse, un nouveau devis serait établi.

4.4 Commande et paiement

La commande deviendra effective après réception d’un acompte de 5% du montant total. Le solde restant devra être versé dans les 72 heures ouvrables pour finaliser la vente (virement bancaire uniquement). Dans le cas contraire, l'acompte ne pourra en aucun cas être restitué.

La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes CGV.

4.5 Livraison

Gold & Silver Coins Company souhaitant développer son activité auprès d’une clientèle locale, seules les commandes de produits d’investissement livrables au Grand-Duché de Luxembourg pourront être honorées.

Exceptionnellement, et après accord au cas par cas, des commandes pourront également être livrées dans les pays limitrophes : Allemagne, Belgique et France.

5. DISPONIBILITE

Gold & Silver Coins Company ne peut être tenue responsable en cas d’indisponibilité d’un produit, même après validation de la commande.
Dans ce cas, un produit similaire serait proposé en remplacement ou le client pourrait être remboursé en intégralité.

6. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES

Les présentes Conditions sont soumises au droit luxembourgeois.
En cas de contentieux, seuls les tribunaux luxembourgeois sont compétents.


1. GESETZLECH

D’Websäit www.goldsilvercoinscompany.lu gët vun der Gold & Silver Coins Company S.à.r.L. bedriwwen; énger Gesellschaft mat éngem Kapital vun 40.000 € der hiren Haaptsetz sëch 12, rue Jean Engling zu L-1466 Letzebuerg befënnt.

Zweck vun der Websäit ass d’Aktivitéiten vun der Firma virzestellen esou wéi de Verkaf vu Sammlermënzen a vun Investitiounen a Gold oder Sëlwer (Mënzen oder Barren).

D’Websäit ass a verschidene Sprochen op déne folgenden Adressen ze fannen :
www.goldsilvercoinscompany.lu, www.goldsilvercoinscompany.com, www.goldsilvercoinscompany.de (an der Suite als « d’Säit » bezéchent)

2. AKZEPTÉIEREN VUN DEN ALLGEMÉNGE VERKAFSBEDÉNGUNGEN

Déi allgeméng Verkafsbedéngungen (an der Suite « AVB » genannt) op dëser Säit regelen d’Déngnstleeschtungen déi op deser Websäit verfügbar sind.

Durch d’Benotzen vun irgendénger Déngstleeschtung op deser Internet-Säit erkennt de Client ausdrécklech un dass hien Kenntnis huet vun desen AVB a si ouni Virbehalt akzeptéiert esou bal hien d’Tast « ech akzeptéieren di allgeméng Verkafsbedingungen » dréckt oder hien den Devis unhëllt an esou séng Bestellung konfirméiert.

Des allgeméng Verkafsbedingungen kënnen zu all Moment geännert gin. Sollte si geännert gin esou gëllen déi AVB déi den Dag vum Geschäftsofschloss op der Websäit ze fanne sin.

3. INFORMATIOUNEN IWER DE VERKAF VU SAMMLERMËNZEN

3.1 Allgeméng Informatiounen

D’Sammlermënzen (an der Suite « d’Mënzen » genannt) déi op dëser Websäit zum Verkaf ugebuede gin sin op Lager a kënnen direkt bestallt gin.

3.2 Bezuelung

D’Bezuelung geschitt ausschléisslech durch Iwerweisung nodeems eis Proforma-Rechung ukomm ass an domat d’Verfügbarkeet vun de Produiten bestätegt get.

3.3 Liwerung

D’Verschécken geschitt per ageschriwenem Bréif a gët durch eis versechert. Et get haaptsächlech a Länner vun der Europäescher Kommunotéit geschéckt bannent 2 bis 5 Aarbechtsdég nodeems d’Bezuelung ukomm ass. D’Nummer vum Aschreiwes get dem Kéfer da matgedeelt.

3.4 Verantwortung – Garantie

D’Mënzen entspriechen der Beschreiwung an hier Echtheet get garantéiert.

De Präis vun déne Mënzen déi dem Client net zousoen kann zeréckbezuelt gin wann des Mënzen bannent 14 Dég per Aschreiwes oder durch Wertbréif zeréckgeschéckt gin.

4. INFORMATIOUNEN DÉI DE VERKAF VU GOLD UND SËLWER UGINN

4.1 Allgeméng Informatiounen

D’Investitiouns-Produiten déi vun der Gold & Silver Coins Company verkaf gin kommen vun déne wichtigsten Monnaien vun der Welt (der Monnaie vun den USA, di kinnecklech Kanadech Monnaie, Perth an Australien, China, Éisterräich, an esou weider …) esou wéi déne wichtigste Fonderien vum LBMA (Heraeus, Umicore, C-Hafner, usw ...).

4.2 Ze beuechten

Investitiounsproduiten denen hier Präisser vun de Wiesselcoursen vun de Finanzmärt ofhänken gi ké Recht drop fir vun der Bestellung zeréckzetrieden ausser di zwou Parteien sin sech entspriechend eens gin.

4.3 Kafprozedur – Devis

D’Investitiouns - Gold a Sëlwermenzen an och d’Barren a Kléngbarren (an der Suite als «d’Investitionsproduiten » bezeechent) kënne nom Schécken vun der Demande fir en Devis vun der Säit vum Keefer kaf gin.

Am Géigenzug gët den Devis geschéckt op dem de Verkafspräis vun den Investitiounsproduiten uginn ass inklusiv vun de Liwerkäschten an der Versecherung. Doniewt ass och e wahrscheinlichen Liwertermin vermierkt.

Um Devis sin och di international Bousecoursen fir Gold an Sëlwer vermierkt an dese bleiwt 24 Stonnen gëlteg wann sech hiere Präis net ëm méi ewéi 1% verännert. Sollten d’Coursen méi grouss Ännerungen erliewen, durch Verloschter oder Gewenner, get e neien Devis gemaach.

4.4 Bestellung a Bezuelung

D’Bestellung get effektiv nodeems en Acompte vu 5% vum Gesamtpräis bezuelt gouf. De Solde (d’Differenz) ass bannent 72 Aarbechtsstonnen zu bezuelen fir de Verkaf oofzeschléissen. Bezuelt gin ka nemmen duerch éng Bankiwwerweisung. Anerefalls kann den Acompte op ké Fall zeréckbezuelt gin.

D’Confirmatioun vun der Bestellung setzt d’Unerkennen vun dësen AGB viraus.

4.5 Liwwerung

Well d’Gold & Silver Coins Company hir Tätegkét mat énger lokaler Kéferschaft opbaue wëllt kënne nëmmen Bestellungen vun Investitiounsproduiten akzeptéiert gin déi am Groussherzogtum Lëtzebuerg liwwerbar sin.

Ausnahmsweis kënnen, no Averständnis vu Fall zu Fall, Liwwerungen an d’Nopeschlänner Däitschland, Belsch a Frankräich gemaach gin.

5. DISPONIBILITÉIT

D’Gold & Silver Coins Company ka nët dofir verantwortlech gemaach gin wann e Produit nët disponibel ass, esou guer wann d’Bestellung ugeholl gouf. An dësem Fall géif de Client en entspriechenden Produit als Ersatz virgeschloe kréien oder hie kann den integralen Betrag zeréckbezuelt kréien.

6. APPLIKABELT RECHT A GERIICHTSBARKEET

Di hei virleiend Konditiounen ënnerleien dem Lëtzebuergesche Gesetz.
Bei Rechtsstreidegkeeten ass nëmmen di Lëtzebuergesch Geriichtsbarkeet zoustänneg.

 

NOTRE SÉLECTION
Aucune sélection pour le moment